Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht

Voor ouders

Aanmelding bij VO of VSO?

Ouders/verzorgers kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. De school waar de leerling wordt aangemeld heeft zorgplicht en onderzoekt of extra ondersteuning nodig is. Het kan zijn dat de school geen passend onderwijs kan aanbieden. De school zal dan bekijken welke andere school binnen het samenwerkingsverband dit wel kan geven. Dit kan in het reguliere voortgezet onderwijs (VO) zijn maar ook in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er is een Commissie Toewijzing die bepaalt of plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs noodzakelijk is. De school van aanmelding regelt deze aanvraag.

Binnen 6 weken (uiterlijk 10 weken) na aanmelding ontvang je bericht van de school van aanmelding of je geplaatst kunt worden.

Het samenwerkingsverband heeft geen bovenschoolse voorzieningen; aanmelden bij het samenwerkingsverband is niet mogelijk.

 

Wanneer schakel je het samenwerkingsverband in?

In principe ga je met je vragen of opmerkingen over onderwijsondersteuning eerst naar de school waar de leerling staat ingeschreven, meestal is de mentor het eerste aanspreekpunt. Ben je het niet eens met de mentor, dan kun je dit aangeven bij de teamleider of eventueel bij het bevoegd gezag van de school. Blijft er een meningsverschil bestaan over de onderwijsondersteuning? Dan kun je ons benaderen of de onderwijsconsulenten, zie onderstaand.

Als je een vraag hebt over de toelaatbaarheidsverklaring dan kun je de school benaderen die de aanvraag heeft ingediend. Uiteraard kun je ook ons samenwerkingsverband benaderen, wij helpen je verder.

 

Oneens met de aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring TLV VSO?

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de aanvraag voor deze toelaatbaarheidsverklaring. Op het aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouders/verzorgers  aangeven of zij akkoord gaan met de aanvraag. Ook kun je op dat formulier aangeven dat je het niet eens bent met de inhoud van een bepaald document dat school aan het samenwerkingsverband wil overdragen.

Het samenwerkingsverband neemt altijd contact op met ouders/verzorgers indien op het aanvraagformulier vermeld staat dat zij niet akkoord gaan met de aanvraag of documentoverdracht. Dit gebeurt vóórdat de aanvraag wordt behandeld door de commissie toewijzing. Je kunt ook ‘voor gezien’ tekenen, ook in dat geval neemt het samenwerkingsverband contact op met ouders/verzorgers.

Mocht het zijn dat je al een toelaatbaarheidsverklaring per post hebt ontvangen, dan wordt ook in deze brief uitgelegd wat je kunt doen om advies te vragen of in bezwaar te gaan: bij het samenwerkingsverband, de commissie toewijzing of de geschillencommissie.

 

Wanneer schakel je de onderwijsconsulent in?

Het kan zijn dat een leerling al een tijdje geen onderwijs volgt en/of vastloopt en school geen passende oplossing kan bieden. Dan kan de school of de ouders/verzorgers contact opnemen met ons om samen te kijken naar een oplossing. Soms vinden wij het beter om een onafhankelijke partij in te schakelen, wij verwijzen je dan door naar de landelijke organisatie onderwijsconsulenten.

 

Afkortingen? Wat betekenen ze?

Op de pagina Documenten-Overig vind je het bestand met een uitleg van begrippen en afkortingen.