• Print
  • Small Text
  • Medium Text
  • Large Text
Ondersteuningsplan(raad)

Wat is een ondersteuningsplan? 

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband maken afspraken over het realiseren van passend onderwijs voor elke leerling in deze regio. Dit wordt beschreven in het centrale ondersteuningsplan. Allerlei afspraken en onderwerpen komen aan de orde op financieel vlak, organisatie, aanmelding en toewijzing en de rol van gemeenten en jeugdzorg. Tevens is de minimale basiszorg opgenomen waar schoolbesturen aan moeten voldoen. Deze minimale basiszorg, ook wel nulmeting genoemd, wordt vertaald naar het schoolondersteuningsprofiel van de desbetreffende scholen.

Het centrale plan dient dan voorgelegd te worden aan twee onafhankelijke partijen: de ondersteuningsplanraad (OPR) en aan gemeenten in de regio. Het overleg met gemeenten wordt het OOGO genoemd: Op Ondersteuning Gericht Overleg.  

De OPR heeft zowel advies- als instemmingsrecht, het OOGO heeft alleen adviesrecht. 

Tenminste eenmaal per vier jaar dient het ondersteuningsplan aangepast te worden, het wordt ook wel een groeidocument genoemd. 

Het eerste, tweede en derde ondersteuningsplan (2014-2015-2016) is telkens vastgesteld voor één jaar. Zo was er voldoende gelegenheid om de actuele ontwikkelingen op te nemen in het ondersteuningsplan. Het SWV heeft nu gekozen voor een ondersteuningsplan voor drie jaren: looptijd 1 januari 2017 tot 1 januari 2020. Deze bestanden zijn te vinden onder 'documenten' of klik hier.