• Print
 • Small Text
 • Medium Text
 • Large Text
Missie en visie

Missie: Passend Onderwijs voor iedereen!

 

Visie: Wij leveren maatwerk voor iedereen!

Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs. Het kind, de leerling, staat centraal en niet het probleeem. Elke leerling die in onze regio woont kan terecht bij een van onze deelnemende scholen, daar zorgen wij voor

Heb je een vraag over het ondersteuningsaanbod van een school? Schroom niet en neem gerust contact op met de zorgcoördinator van de desbetreffende school. Zij zijn graag bereid je meer te vertellen over het zorgaanbod. 

Onder deelnemende scholen vind je de link naar de websites van de scholen waarop het ondersteuningsaanbod wordt beschreven. Ook vind je het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de scholen. Vaak staat dit in de schoolgids vermeld.

 

Hoe zorgen wij dat onze missie slaagt?

Passend Onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en dat zij maatwerk geleverd krijgen! Dat kan betekenen dat een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat en hierin ondersteuning krijgt aangeboden. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren, individueel of klassikaal. Het kan ook zijn dat de beste plek voor jou op het speciaal voortgezet onderwijs is. We kijken samen naar de mogelijkheden om je een optimale schoolroute te geven. Dat gebeurt altijd in overleg met de leerling, ouders en zorgcoördinator om je hierin zo goed mogelijk te informeren.

Onze organisatie heeft korte lijnen tussen de verantwoordelijke personen binnen de schoolbesturen en het samenwerkingsverband. Schoolbesturen voeren overleg met elkaar over het beleid en bepalen acties die in gang gezet moeten worden. Vertaling van beleid en acties naar praktijk vindt plaats door het secretariaat, coördinator SWV en de commissie toewijzing. Tijdens deze processen vindt gedurende het jaar overleg plaats tussen verschillende werkgroepen (waarin vertegenwoordigers van de schoolbesturen) van het samenwerkingsverband: 

 • expertise netwerk
 • financial controllers
 • overdracht primair onderwijs/voortgezet onderwijs
 • contactpersonen commissie toewijzing / secretariaat

 Het doel van deze werkgroepen is het uitwisselen van informatie over verschillende onderwerpen: van samenwerkingsverband naar scholen en vice versa, én tussen scholen onderling. Tevens kunnen specifieke vragen vanuit het bestuur worden gesteld aan deze werkgroepen en de uitkomst hiervan als input worden gebruikt voor bestuursvergaderingen. Onderwerpen die structureel worden besproken zijn de basiszorg, situaties rondom thuiszitters, overgang naar speciaal onderwijs, de zorg én de zorgplicht voor een leerling. In alle werkgroepen zijn alle schoolbesturen vertegenwoordigd. 

Het samenwerkingsverband voert jaarlijks monitorgesprekken met individuele schoolbesturen. Wij bespreken dan onderwerpen als financiën, inhoudelijke zaken, communicatie en verbeterpunten.

Het samenwerkingsverband voert tevens overleg met andere (externe) groepen:

 • ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband
 • thuiszittafel (overleg met leerplichtambtenaren)
 • overleg met beleidsambtenaren 
 • het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) vindt plaats in de lokale situatie

Meer informatie over deze groepen vind je op de betreffende pagina's op deze website.